تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شورای دانش آموزی
یکشنبه 15 دی 1387

شورای دانش آموزی

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

 

 

 

به منظور زمینه سازی برای همکاری فعال و مشارکت و مسئولیت پذیری دانش آموزان در فعالیت های اعتقادی ، اجتماعی ، علمی و فرهنگی و پرورشی مدرسه و ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیا مدرسه ، شورای دانش آموزی در مدارس تشکیل می گردد .

1.      تحکم و تعمیق ارزش ها ، باورهای دینی ، آموزه های سیاسی و اجتماعی در بین دانش آموزان

2.      تکریم عملی شخصیت دانش آموزان و تقویت خودباوری و اعتماد به نفس در آنان

3.      تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری و حسن سلوک و احترام متقابل و کسب مهارت برای نقش اجتماعی که در آینده ایفا خواهند نمود

4.      توجه عملی به مطالبات و خواسته های دانش آموزان در چارچوب مقررات ، قوانین و آیین نامه اجرایی مدارس

5.     توسعه و بهبود نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری از طریق مشارکت دانش آموزان

6.      توسعه و تقویت فعالیت های گروهی ، اعم از آموزشی و پرورشی

7.      تلاش برای غنی سازی اوقات غیر رسمی مدرسه با همکاری معاون پرورشی و تربیت بدنی و با هدف ایجاد نشاط و انگیزش بیشتر برای دانش آموزان

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com