تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شورای پیشنهادات
یکشنبه 15 دی 1387

شورای پیشنهادات

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

به منظور نقد و بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط معلمان شورای پیشنهادات تشکیل می گردد که در صورت تایید پیشنهاد عنوان شده در شورا ، آن پیشنهاد در سطح مدرسه اجرا می گردد .

 

- اعضای شورا :

1. مدیر مدرسه

2. نماینده معلمان

3. معاون پرورشی

4. معاون مدرسه

5. یکی از معلمان به عنوان دبیر شورا

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com