تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - شورای معلمان
یکشنبه 15 دی 1387

شورای معلمان

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه و تامین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه ، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه معلمان ، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می گردد .

 

وظایف شورای معلمان

1.      مشارکت موثر و کارآمد در تهیه برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن

2.      بودجه بندی برنامه درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تایید

3.      انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در اولین جلسه شورای معلمان

4.      ریاست شورای معلمان به عهده مدیر و در غیاب مدیر به عهده نائب رئیس است که توسط شورای معلمان تعین می شود .

5.      مدیران مدارس موظفند اولین جلسه شورای معلمان را حتی الامکان قبل از بازگشایی مدارس و حداکثر تا 10 روز پس از آن تشکیل دهند .

6.      جلسات شورای حداقل هر ماه یکبار تشکیل می شود .

 

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com