تبلیغات
شوراهای آموزش و پرورش - چگونگی تشکیل جلسات
یکشنبه 15 دی 1387

چگونگی تشکیل جلسات

   نوشته شده توسط: سودابه بهرامی    

شورا

-        جلسات شورای دانش آموزی حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می شود . این جلسات با حضور 3/2 اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضرین و پس از تایید نهایی نماینده مدیر مدرسه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد .

-        شورای دانش آموزی در صورت نیاز به پیشنهاد حداقل سه نفر از اعضا می تواند جلسات فوق العاده را برگزار نماید .

-        به منظور اثر بخشی بیشتر شورای دانش آموزی ، معاون یا مربی پرورشی مدرسه و در صورت بلا تصدی بودن حوزه پرورشی یکی از معاونین مدرسه ، به انتخاب مدیر ضمن حضور ، بر تشکیل جلسات شورای دانش آموزی و کمیته های آن نظارت داشته و مسائل و مشکلات آنان را پیگیری می نماید .

-        جلسات عمومی شورای دانش آموزی به منظور تبیین شرح وظایف و ارائه گزارش ، عملکرد شورا و دریافت نظر دانش آموزان حداقل در دو نوبت در سال تحصیلی با حضور دانش آموزان مدرسه تشکیل می شود .

 

 


FONT face=Tahoma color=white> JavaScript Codes WWW.javakhafan.7p.COM طراحی وبلاگ-->

JavaScript Codes
border="0" ALT="Google" align="absmiddle">
example: JavaScript-->

www.javakhafan.9f.com